สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์
ปี 2565
เลขที่ สค 11
รายละเอียด จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 12 มกราคม 2565
วันที่ยื่นซอง 11 มกราคม 2565 - 11 มกราคม 2565
วันที่เปิดซอง 12 มกราคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [12/1/2565]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -