สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2565
เลขที่ อว 8702.4/-
รายละเอียด ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 11 มกราคม 2565
วันที่ยื่นซอง 20 ธันวาคม 2564 - 11 มกราคม 2565
วันที่เปิดซอง 11 มกราคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง [11/1/2565]
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [11/1/2565]
ข้อมูลสัญญา [20/1/2565]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ 1. ส่งของครั้งที่ 1
2. ส่งของครั้งที่ 2