สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2565
เลขที่ อว8702.4/ ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564
รายละเอียด ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 9 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 11 มกราคม 2565
วันที่ยื่นซอง 24 ธันวาคม 2564 - 29 ธันวาคม 2564
วันที่เปิดซอง 5 มกราคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง [11/1/2565]
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [11/1/2565]
ข้อมูลสัญญา [20/1/2565]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ 1. ตรวจรับหมึกริโก้ 5 รายการ
2. บ.ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น