สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2565
เลขที่ อว 8702.4/ลงวันที่ 22 ธันวาคม
รายละเอียด ซื้อโปรแกรมควบคุมการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล จำนวน 1 ชุด
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 10 มกราคม 2565
วันที่ยื่นซอง 6 มกราคม 2565 - 10 มกราคม 2565
วันที่เปิดซอง 6 มกราคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [10/1/2565]
ข้อมูลสัญญา [13/1/2565]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ 1. ใบตรวจรับ