สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2565
เลขที่ รช eb.1/2565
รายละเอียด เช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 7 มกราคม 2565
วันที่ยื่นซอง 7 มกราคม 2565 - 17 มกราคม 2565
วันที่เปิดซอง 18 มกราคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบ ครั้งที่ 2
ราคากลาง 1. ราคาลาง
TOR 1. สเปค
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [18/2/2565]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -