สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท ขายทอดตลาด
ประกาศ ขายทอดตลาด
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์
ปี 2565
เลขที่
รายละเอียด ยกเลิกการประมูลขายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 6 มกราคม 2565
วันที่ยื่นซอง 6 มกราคม 2565 - 10 มกราคม 2565
วันที่เปิดซอง 10 มกราคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -