สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2565
เลขที่ อว 8702.4/ ลงวันที่ 22 พ.ย. 64
รายละเอียด ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 30 ธันวาคม 2564
วันที่ยื่นซอง 23 พฤศจิกายน 2564 - 24 ธันวาคม 2564
วันที่เปิดซอง 28 ธันวาคม 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง [30/12/2564]
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [30/12/2564]
ข้อมูลสัญญา [8/2/2565]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ 1. บ.ไวส์ไลฟ์
2. บ.ทูยู คอร์ปอเรเชั่น จำกัด