สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ คัดเลือก
หน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์
ปี 2565
เลขที่ 06/2564
รายละเอียด จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีคัดเลือก
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 24 ธันวาคม 2564
วันที่ยื่นซอง 22 ธันวาคม 2564 - 22 ธันวาคม 2564
วันที่เปิดซอง 23 ธันวาคม 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารคัดเลือก
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [24/12/2564]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -