สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2565
เลขที่ รช eb 105/2564
รายละเอียด เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดมุมกว้าง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 24 ธันวาคม 2564
วันที่ยื่นซอง 24 ธันวาคม 2564 - 13 มกราคม 2565
วันที่เปิดซอง 14 มกราคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบ
ราคากลาง 1. ราคาลาง
TOR 1. สเปค
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [20/1/2565]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -