สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2565
เลขที่ อว 8702.4/ ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64
รายละเอียด จ้างทำดอกไม้ตกแต่งบริเวณพิธี จำนวน 1 งาน
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 23 ธันวาคม 2564
วันที่ยื่นซอง 13 ธันวาคม 2564 - 14 ธันวาคม 2564
วันที่เปิดซอง 14 ธันวาคม 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง [23/12/2564]
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [23/12/2564]
ข้อมูลสัญญา [23/12/2564]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ 1. ตรวจรับทำดอกไม้ตกแต่งบริเวณพิธี