สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท ขายทอดตลาด
ประกาศ ขายทอดตลาด
หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์
ปี 2565
เลขที่
รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 22 ธันวาคม 2564
วันที่ยื่นซอง 5 มกราคม 2565 - 5 มกราคม 2565
วันที่เปิดซอง 5 มกราคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. ใบประเมินราคาขายทอดตลาด
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -