สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ปี 2565
เลขที่
รายละเอียด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ศูนย์เทคโนโลยีเกษตร วิจัย และนวัตกรรม ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่างครั้งที่ 1 ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารแนบท้ายประกาศ
เอกสารประกวดราคา (e-bidding)

ร่างราคากลาง
ราคากลาง

ร่าง TOR
TOR

ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 16 ธันวาคม 2564
วันที่ยื่นซอง 4 มกราคม 2565 - 4 มกราคม 2565
วันที่เปิดซอง 5 มกราคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบท้ายประกาศ
ราคากลาง 1. เอกสารราคากลาง
TOR 1. เอกสารขอบเขตดำเนินการ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [14/3/2565]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -