สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2565
เลขที่ รช.eb 103/2564
รายละเอียด จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) และการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 งาน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 14 ธันวาคม 2564
วันที่ยื่นซอง 23 ธันวาคม 2564 - 23 ธันวาคม 2564
วันที่เปิดซอง 24 ธันวาคม 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. แนบท้ายประกาศ
ราคากลาง 1. ตารางราคากลาง
TOR 1. Spec 1
2. Spec 2
3. Spec 3
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก [14/1/2565]
รายงานผลการตรวจรับ -