สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2565
เลขที่ อว 8702.4/ ลงวันที่ 2 ธันวคม 2564
รายละเอียด ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 14 ธันวาคม 2564
วันที่ยื่นซอง 2 ธันวาคม 2564 - 9 ธันวาคม 2564
วันที่เปิดซอง 9 ธันวาคม 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร [14/12/2564]
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [14/12/2564]
ข้อมูลสัญญา [20/12/2564]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ 1. บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั้น
2. บ.ริโก้ ประเทศไทย
3. บ.ทรัพย์อรุณพงษ์ จำนวน 7 รายการ
4. บ.โบ๊ทบุคส์ ออฟฟิศเซ้นเตอร์
5. บ.ทรัพย์อรุณพงษ์ จำนวน 4 รายการ