สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์
ปี 2565
เลขที่ สค 7
รายละเอียด จัดซื้อวัสดุกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 360 ม้วน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 13 ธันวาคม 2564
วันที่ยื่นซอง 8 ธันวาคม 2564 - 8 ธันวาคม 2564
วันที่เปิดซอง 8 ธันวาคม 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [13/12/2564]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -