สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2565
เลขที่ อว 8702.4/- ลงวันที่ 27 ตุลาคม 64
รายละเอียด ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เครื่อง
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 13 ธันวาคม 2564
วันที่ยื่นซอง 1 พฤศจิกายน 2564 - 11 พฤศจิกายน 2564
วันที่เปิดซอง 8 ธันวาคม 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. คุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [13/12/2564]
ข้อมูลสัญญา [28/12/2564]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ 1. ใบตรวจรับ