สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2565
เลขที่ อว 8702.4/ ลงวันที่ 3 ธ.ค. 64
รายละเอียด จ้างทำหน้ากากผ้า จำนวน 6,000 ชิ้น
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 13 ธันวาคม 2564
วันที่ยื่นซอง 3 ธันวาคม 2564 - 9 ธันวาคม 2564
วันที่เปิดซอง 9 ธันวาคม 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [13/12/2564]
ข้อมูลสัญญา [17/12/2564]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ 1. ใบตรวจรับ