สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ปี 2565
เลขที่
รายละเอียด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่โครงการ 64117325811
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 8 ธันวาคม 2564
วันที่ยื่นซอง 15 ธันวาคม 2564 - 15 ธันวาคม 2564
วันที่เปิดซอง 16 ธันวาคม 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา (e-bidding)
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [30/12/2564]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -