สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2565
เลขที่ กค 2
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
ดังนี้ 1. อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External storage) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
2. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (web application firewall) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 7 ธันวาคม 2564
วันที่ยื่นซอง 20 ธันวาคม 2564 - 20 ธันวาคม 2564
วันที่เปิดซอง 21 ธันวาคม 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาซื้อ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [23/12/2564]
ข้อมูลสัญญา [20/1/2565]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ 1. ตรวจรับอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ จำนวน 1 ชุด