สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ คัดเลือก
หน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ
ปี 2565
เลขที่
รายละเอียด ซื้อชุดสื่อเพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) สำหรับโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) โดยวิธีคัดเลือก
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 3 ธันวาคม 2564
วันที่ยื่นซอง 30 พฤศจิกายน 2564 - 3 ธันวาคม 2564
วันที่เปิดซอง 3 ธันวาคม 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
2. เอกสารประกวดราคาซื้อโดยวิธีคัดเลือก
3. ภาคผนวก ข
4. ภาคผนวก ค
5. ภาคผนวก ง
6. ภาคผนวก จ
7. ภาคผนวก ฉ (1)
8. ภาคผนวก ฉ (2)
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [3/12/2564]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -