สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2565
เลขที่
รายละเอียด อว 8702.4/- ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
ค่าเพิ่ม User SAP License 10 User
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 1 ธันวาคม 2564
วันที่ยื่นซอง 9 ธันวาคม 2564 - 9 ธันวาคม 2564
วันที่เปิดซอง 9 ธันวาคม 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคาลาง
TOR 1. ขอบเขตของงาน
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [22/12/2564]
ข้อมูลสัญญา [27/12/2564]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ 1. ตรวจรับเพิ่ม User SAP License 10 User