สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2565
เลขที่
รายละเอียด อว 8702.4/ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
1. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ฯ จำนวน 5 เครื่อง
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1 KVA จำนวน 5 เครื่อง
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 30 พฤศจิกายน 2564
วันที่ยื่นซอง 29 พฤศจิกายน 2564 - 29 พฤศจิกายน 2564
วันที่เปิดซอง 29 พฤศจิกายน 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. คุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [1/12/2564]
ข้อมูลสัญญา [3/12/2564]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ 1. ตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ