สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
ปี 2565
เลขที่ มน 02
รายละเอียด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 29 พฤศจิกายน 2564
วันที่ยื่นซอง 29 พฤศจิกายน 2564 - 8 ธันวาคม 2564
วันที่เปิดซอง 9 ธันวาคม 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลาง 1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ (บก.06)
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก [13/12/2564]
รายงานผลการตรวจรับ -