สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
ปี 2565
เลขที่ 2
รายละเอียด จอภาพแอลอีดี แบบสัมผัส ขนาดไม่ต่ำกว่า 85 นิ้ว แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 25 เครื่อง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 29 พฤศจิกายน 2564
วันที่ยื่นซอง 29 พฤศจิกายน 2564 - 15 ธันวาคม 2564
วันที่เปิดซอง 17 ธันวาคม 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาซื้อ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [23/12/2564]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -