สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2565
เลขที่ อว 8702.4/ ลงวันที่ 10 พ.ย. 64
รายละเอียด ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 26 พฤศจิกายน 2564
วันที่ยื่นซอง 11 พฤศจิกายน 2564 - 16 พฤศจิกายน 2564
วันที่เปิดซอง 22 พฤศจิกายน 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอดียคคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง [26/11/2564]
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [26/11/2564]
ข้อมูลสัญญา [1/12/2564]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ 1. ตรวจรับเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล