สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2565
เลขที่
รายละเอียด อว 8702.4/ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
ซื้อพัสดุ จำนวน 8 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 25 พฤศจิกายน 2564
วันที่ยื่นซอง 18 พฤศจิกายน 2564 - 18 พฤศจิกายน 2564
วันที่เปิดซอง 19 พฤศจิกายน 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. คุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [25/11/2564]
ข้อมูลสัญญา [4/1/2565]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ 1. ตรวจรับวัสดุคงคลัง 5 รายการ
2. ตรวจรับวัสดุคงคลัง 3 รายการ