สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2565
เลขที่
รายละเอียด อว 8702.4/- ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่นต่อนาที
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 19 พฤศจิกายน 2564
วันที่ยื่นซอง 17 พฤศจิกายน 2564 - 17 พฤศจิกายน 2564
วันที่เปิดซอง 18 พฤศจิกายน 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [19/11/2564]
ข้อมูลสัญญา [23/11/2564]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ 1. ตรวจรับเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล