สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ คัดเลือก
หน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ
ปี 2565
เลขที่ CAS 002
รายละเอียด ซื้อชุดสื่อด้านการเรียนรู้และวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ สำหรับโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ โดยวิธีคัดเลือก
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 18 พฤศจิกายน 2564
วันที่ยื่นซอง 15 พฤศจิกายน 2564 - 15 พฤศจิกายน 2564
วันที่เปิดซอง 18 พฤศจิกายน 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
2. เอกสารประวดราคาซื้อโดยวิธีคัดเลือก
3. ภาคผนวก
4. ใบเสนอราคาการประกวดราคาจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [18/11/2564]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -