สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปี 2565
เลขที่ อว 8708.22/2622
รายละเอียด ก๊าซไนตริกออกไซด์ จำนวน 6 ถัง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 18 พฤศจิกายน 2564
วันที่ยื่นซอง 12 พฤศจิกายน 2564 - 12 พฤศจิกายน 2564
วันที่เปิดซอง 12 พฤศจิกายน 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR 1. 365
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [18/11/2564]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -