สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ คัดเลือก
หน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ
ปี 2565
เลขที่
รายละเอียด โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลความรู้ดิจิทัลเอนกประสงค์ โดยวิธีคัดเลือก
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 16 พฤศจิกายน 2564
วันที่ยื่นซอง 15 ตุลาคม 2564 - 16 พฤศจิกายน 2564
วันที่เปิดซอง 16 พฤศจิกายน 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [16/11/2564]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -