สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2565
เลขที่
รายละเอียด อว 8702.4/ ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ K2 License
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2564
วันที่ยื่นซอง 11 พฤศจิกายน 2564 - 11 พฤศจิกายน 2564
วันที่เปิดซอง 15 พฤศจิกายน 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. ขอบเขตของงาน
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [15/11/2564]
ข้อมูลสัญญา [19/11/2564]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ 1. ตรวจรับการบำรุงรักษาซอฟแวร์ K2 License