สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ส่วนพัฒนากายภาพ
ปี 2565
เลขที่
รายละเอียด จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานส่วนพัฒนากายภาพ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี 3 จำนวน 1 งาน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 12 พฤศจิกายน 2564
วันที่ยื่นซอง 12 พฤศจิกายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564
วันที่เปิดซอง 31 ธันวาคม 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. แบบบก.01
TOR 1. ขอบเขตและเงื่อนไขเฉพาะงาน
2. แบบรูปรายการ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [14/12/2564]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -