สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ปี 2565
เลขที่ นรc 3
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 16 เครื่อง, 2) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 จอ, 3) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 17 เครื่อง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 11 พฤศจิกายน 2564
วันที่ยื่นซอง 11 พฤศจิกายน 2564 - 19 พฤศจิกายน 2564
วันที่เปิดซอง 22 พฤศจิกายน 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบท้ายประกาศ
ราคากลาง 1. เอกสารราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -