สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปี 2565
เลขที่ 055/2565
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ Lexmark 56F3X00/ 0E จำนวน 300 กล่อง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 10 พฤศจิกายน 2564
วันที่ยื่นซอง 19 พฤศจิกายน 2564 - 19 พฤศจิกายน 2564
วันที่เปิดซอง 22 พฤศจิกายน 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. ศสส
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -