สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะกายภาพบำบัด
ปี 2565
เลขที่ 4
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม ตำบลองครักษ์
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 4 พฤศจิกายน 2564
วันที่ยื่นซอง 18 พฤศจิกายน 2564 - 18 พฤศจิกายน 2564
วันที่เปิดซอง 19 พฤศจิกายน 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาซื้อ
ราคากลาง 1. ตารางราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [25/11/2564]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -