สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
ปี 2565
เลขที่ พศ.004
รายละเอียด เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนจอประสาทตา ด้วยการฉีดสีฟลูออเรสเซนต์ (fluorescein) และ ไอซีจี (ICG) ด้วยระบบเลเซอร์สแกน ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64097220008
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 1 พฤศจิกายน 2564
วันที่ยื่นซอง 29 ตุลาคม 2564 - 15 พฤศจิกายน 2564
วันที่เปิดซอง 16 พฤศจิกายน 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. บก06
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [3/12/2564]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -