สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปี 2565
เลขที่ ศสส.044
รายละเอียด ประกวดราคาชุดเครื่องช่วยผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมประสาท กระดูกสันหลัง และหู คอ จมูก ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นำวิถี ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 29 ตุลาคม 2564
วันที่ยื่นซอง 29 ตุลาคม 2564 - 19 พฤศจิกายน 2564
วันที่เปิดซอง 23 พฤศจิกายน 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. ศสส.044/2565
ราคากลาง 1. ตารางราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -