สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปี 2565
เลขที่ ศสส.035
รายละเอียด จ้างเหมาบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร จำนวน 400,000 กิโลกรัม
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 25 ตุลาคม 2564
วันที่ยื่นซอง 9 พฤศจิกายน 2564 - 9 พฤศจิกายน 2564
วันที่เปิดซอง 10 พฤศจิกายน 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. 035
ราคากลาง 1. 365
TOR 1. 64
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -