สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ คัดเลือก
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2565
เลขที่
รายละเอียด วัสดุอาหารพร้อมทานในบรรจุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 20 ตุลาคม 2564
วันที่ยื่นซอง 16 ตุลาคม 2564 - 15 ตุลาคม 2564
วันที่เปิดซอง 15 ตุลาคม 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ตารางราคากลาง
TOR 1. TOR
2. SPEC
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [20/10/2564]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -