สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2565
เลขที่ กค 1
รายละเอียด จ้างตรวจสอบบัญชี
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 20 ตุลาคม 2564
วันที่ยื่นซอง 8 พฤศจิกายน 2564 - 8 พฤศจิกายน 2564
วันที่เปิดซอง 9 พฤศจิกายน 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. ขอบเขตของงานจ้างตรวจสอบบัญชี
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา [19/11/2564]
ประกาศยกเลิก [5/11/2564]
รายงานผลการตรวจรับ 1. ตรวจรับงานงวดที่ 1
2. ตรวจรับงานงวดที่ 2-4