สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปี 2565
เลขที่ ศสส.030
รายละเอียด ซื้อตู้เก็บเกร็ดเลือดพร้อมเครื่องเขย่า ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ตู้
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 19 ตุลาคม 2564
วันที่ยื่นซอง 2 พฤศจิกายน 2564 - 2 พฤศจิกายน 2564
วันที่เปิดซอง 5 ตุลาคม 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. ศสส
ราคากลาง 1. klang
TOR 1. tor
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -