สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปี 2565
เลขที่ ศสส 027
รายละเอียด วัสดุวิทยาศาสตร์ 2 ประเภท
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 15 ตุลาคม 2564
วันที่ยื่นซอง 5 พฤศจิกายน 2564 - 5 พฤศจิกายน 2564
วันที่เปิดซอง 9 พฤศจิกายน 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. ตารางแสดงวงเงินวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 36 รายการ
2. วัสดุวิทยาศาสตร์ทางเคมีคลินิก จำนวน 28 รายการ
TOR 1. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 36 รายการ
2. วัสดุวิทยาศสตร์ทางเคมีคลินิก จำนวน 28 รายการ
3. เอกสารแนบท้ายใบเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 36 รายการ
4. เอกสารแนบท้ายใบเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ทางเคมีคลินิก จำนวน 28 รายการ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -