สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ส่วนพัฒนากายภาพ
ปี 2565
เลขที่ 1
รายละเอียด ปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 2 และชั้น 3 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (อาคาร 14) จำนวน 1 งาน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่างครั้งที่ 1 ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารแนบท้ายประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างราคากลาง
ราคากลาง

ร่าง TOR
รายละเอียดของงาน

ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 15 ตุลาคม 2564
วันที่ยื่นซอง 15 ตุลาคม 2564 - 20 ตุลาคม 2564
วันที่เปิดซอง 20 ตุลาคม 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดของงาน
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -