สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ปี 2565
เลขที่ คสท 2
รายละเอียด ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 14 ตุลาคม 2564
วันที่ยื่นซอง 14 ตุลาคม 2564 - 26 ตุลาคม 2564
วันที่เปิดซอง 27 ตุลาคม 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. 1
ราคากลาง 1. 2
TOR 1. 3
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -