สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ปี 2565
เลขที่ วท 3
รายละเอียด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีวเคมี อาคาร ๑๕
ห้อง ๑๕-๘๒๗ คณะวิทยาศาสตร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 14 กันยายน 2564
วันที่ยื่นซอง 20 กันยายน 2564 - 20 กันยายน 2564
วันที่เปิดซอง 21 กันยายน 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -