สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ปี 2565
เลขที่ นว.01
รายละเอียด ประกาศประกวดจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 13 กันยายน 2564
วันที่ยื่นซอง 13 กันยายน 2564 - 13 กันยายน 2564
วันที่เปิดซอง 21 กันยายน 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. บก.06
TOR 1. ร่างขอบเขตของงาน
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [23/9/2564]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -