สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ปี 2565
เลขที่ 1
รายละเอียด จัดซื้อรายการครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะด้วยเทคนิค ICP ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 10 กันยายน 2564
วันที่ยื่นซอง 27 กันยายน 2564 - 27 กันยายน 2564
วันที่เปิดซอง 28 กันยายน 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. 1
ราคากลาง 1. 1
TOR 1. 1
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [4/10/2564]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -