สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
ปี 2565
เลขที่ มน01/2565
รายละเอียด งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 งาน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 7 กันยายน 2564
วันที่ยื่นซอง 7 กันยายน 2564 - 15 กันยายน 2564
วันที่เปิดซอง 16 กันยายน 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. ประกวด
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [21/9/2564]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -