สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2565
เลขที่ รช eb.39/2564
รายละเอียด จ้างเหมาทำความสะอาด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 6 กันยายน 2564
วันที่ยื่นซอง 16 กันยายน 2564 - 16 กันยายน 2564
วันที่เปิดซอง 17 กันยายน 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบท้าย
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. Spec
2. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [1/10/2564]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -