สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์
ปี 2565
เลขที่ 1
รายละเอียด งานจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารคณะศึกษาศาสตร์ อาคาร 12 ห้องเรียน ห้องทำงานอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ อาคาร 14 และศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ อาคาร 8 ชั้น 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 3 กันยายน 2564
วันที่ยื่นซอง 3 กันยายน 2564 - 13 กันยายน 2564
วันที่เปิดซอง 14 กันยายน 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. ราละเอียดขอบเขตงานจ้างเหมาทำความสะอาดฯ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [14/9/2564]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -